Kvalitetspolicy

våra polices

Kvalitetspolicy

Vi eftersträvar att alltid uppfylla de krav och förväntningar som våra beställare och vi själva har för att kunna överlämna en fullgod produkt både ur kvalitetsmässig som ekonomisk synpunkt. Detta innebär att Sjövalla Byggservice AB i samarbete med våra leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners ska bygga och renovera bostäder, kontor, butiker samt anläggningar på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt. Detta gör vi genom att: 

- Informera och styra varje objekt samt även analysera avslutade objekt så att det både ur kvalitativt som ur ekonomisk synpunkt överensstämmer med både våra kunders som våra egna krav.
- Informera och vidareutbilda vår personal för att möta framtida och ställda krav.
- Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt
- Tillgodose sina kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt samt uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
- Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.

Läs mer om vår Kvalitetspolicy